Vzor kupní smlouvy

(Dále jen „smlouva“) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení §588 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku mezi prodávajícím a kupujícím specifikovanými níže.
 

I.

Kupující se dohodl s prodávajícím, že prodávající předá kupujícímu níže uvedené zboží, kupující toto zboží převezme a zavazuje se zaplatit za něho kupní cenu. Podpisem této kupní smlouvy závazně prohlašuje, že kupuje níže uvedené zboží. Kupující s prodávajícím výslovně prohlašují, že na kupní ceně se vzájemně dohodli. Kupní cena již obsahuje zákonnou sazbu DPH a všechny náklady a poplatky související s uzavřením této smlouvy.

 

II.
Způsob placení

Způsob placení určí prodávající, a to po dohodě s kupujícím a s přihlédnutím k jeho možnostem. Kupující tímto souhlasí a uznává platební podmínky stanovené v této smlouvě a zavazuje se je dodržovat. Pokud se kupující dostane do prodlení se splácením byť i jediné splátky kupní ceny, ztrácí výhodu jejích splátek a je povinen okamžitě zaplatit celou kupní cenu prodávajícímu. V případě placení kupní ceny nebo její části na bankovní účet prodávajícího, se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání kupní ceny nebo její části na účet prodávajícího u jeho bankovního ústavu.

 

III.
Dodání zboží

Zboží bude vždy dodáno na adresu kupujícího uvedenou v záhlaví smlouvy. Pokud kupující neohlásí změnu trvalého pobytu (viz čl.IX této smlouvy), smluvní strany se dohodly, že závazek prodávajícího je splněn dodáním zboží na adresu kupujícího uvedenou jako trvalé bydliště v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že prodávající dodá zboží kupujícímu ve lhůtě uvedené v článku II. této smlouvy nejpozději však do 20 dnů od této lhůty. V případě prodlení kupujícího s jakoukoli platbou nebo dohodnutou splátkou dle této smlouvy, nejsou pro prodávajícího dohodnuté termíny dodání zboží závazné. Pokud bude zboží zaplaceno v hotovosti v plné výši kupujícímu do 14 dnů od podpisu smlouvy, zavazuje se prodávající dodat zboží kupujícímu do 14 dnů od podpisu smlouvy, pokud nebude zboží dodáno ihned nebo pokud se strany nedohodnou jinak.

V případě že zboží bude kupujícímu dodáno v porušených originálních obalech, je kupující povinen tuto skutečnost ihned oznámit prodávajícímu. Kupující je povinen prodávajícímu takto poškozené zboží vrátit bez zbytečného odkladu poté, kdy kupující poškození zboží zjistil. Okamžikem vrácení poškozeného zboží prodávajícímu vzniká kupujícímu nárok na dodání nového zboží stejné kupní ceny. Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo předchází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

 

IV.
Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů od jejího uzavření; nedošlo-li doposud ke splnění dodávky zboží ze strany prodávajícího, je kupující oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit do 1 měsíce od jejího uzavření. Kupující je povinen písemné odstoupení zaslat doporučeným způsobem do sídla prodávajícího, které je uvedeno v záhlaví této smlouvy. Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že kupující poruší jakoukoli jeho povinnost vyplývající z této smlouvy. Odstoupením se smlouva ruší od samého počátku, kupující a prodávající jsou si povinni navzájem vrátit již poskytnutá plnění do 5 dnů od okamžiku, kdy se odstoupení jedné ze stran stane účinným, a nahradit náklady druhé smluvní straně, které jí odstoupením vznikly. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

 

V.
Smluvní pokuta

V případě porušení smluvních povinností kupujícím, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 25% z kupní ceny zboží sjednané v den uzavření této smlouvy, a to dle § 544 a násl. Občanského zákoníku. Smluvní pokuta je splatná 5. dnem poté, co byl k jejímu zaplacení vyzván kupující prodávajícím. Zaplacením smluvní pokuty nezanikají kupujícímu povinnosti, ke kterým se zavázal v této smlouvě. Prodávající je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když škoda vznikla prodávajícímu porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn započíst všechny své pohledávky oproti pohledávkám kupujícího ( např. náklady odstoupení či smluvní pokutu vůči částečné úhradě kupní ceny kupujícím).

 

VI.
Prohlášení a ujištění o shodě

Zboží bylo vyrobeno dle norem EU a dle jeho povahy a charakteru přezkoušeno a schváleno následujícími institucemi: LGA –Bayern (SRN), TÜV- Rheinland (SRN), Akptesting (ČR), Státní potravinářskou kontrolou SRN, Státní veterinární správou ČR. Ujištění o shodě: Dle § 13 odst. 5 zákona 22/1997 Sb., prohlašujeme a kupující ujišťujeme, že na dodávané výrobky je vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb.

VII.
Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Kupující dává tímto v souladu s ustanovením § 5, odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas prodávajícímu se zpracováním osobních údajů kupujícího v databázi prodávajícího pro jeho potřeby za účelem evidence smluv, účetní evidence, za účelem statistického vyhodnocení prodeje a uzavřených smluv za účelem zasílání nových nabídek a katalogů kupujícímu. Prodávající se zavazuje, že k osobním údajům budou mít přístup pouze zaměstnanci, kteří se písemně zavázali zachovávat mlčenlivost o osobních údajích kupujících a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

 

VIII.
Záruka a reklamace

Kupující je povinen zboží užívat pouze stanoveným způsobem a v souladu s návodem k používání. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží v zákonné délce. Bližší informace o rozsahu záruky obsahuje konkrétní záruční list ke zboží. Kupující je oprávněn reklamovat vady zboží na adrese sídla prodávajícího. Reklamovat je pouze možno vady zboží, na které se vztahuje záruka, a které se vyskytly v záruční době. Reklamaci lze uplatňovat pouze po předložení této smlouvy.

 

IX:
Ostatní ustanovení

Kupující prohlašuje, že si přečetl a byl řádně seznámen s obsahem smlouvy a ostatními podmínkami prodávajícího. Kupující svým podpisem na této smlouvě potvrzuje svůj souhlas s kupní cenou zboží, podmínkami prodeje a prohlašuje, že byl řádně seznámen a poučen o vlastnostech předváděného a prodávaného zboží dle této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn převézt všechny práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. Prodávající si vyhrazuje právo změny designu nebo zkvalitnění zboží. Po dobu prodlení s plněním povinnosti jedné ze smluvních stran této smlouvy, není v prodlení s plněním svých povinností podle této smlouvy druhá smluvní strana. Pokud od podpisu této smlouvy dojde ke změně trvalého bydliště kupujícího, je kupující povinen tuto změnu bez odkladu písemně ohlásit prodávajícímu na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy jako jeho sídlo.

 

Tato smlouva může být změněna pouze dohodou kupujícího a prodávajícího, a to formou číslovaných dodatků k této smlouvě, které budou datovány a podepsány oběma smluvními stranami. Podpisem smluvních stran se stává tato smlouva platná a účinná, smluvní strany na důkaz souhlasu se zněním smlouvy tuto podepisují a prohlašují, že toto bylo učiněno svobodně a vážně dle jejich vůle, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.

 

NIKAL s.r.o.
Lesná 102
671 02 Šumná

www.nikal.cz

Navigace textem
Platba platební katou

NOVĚ máte možnost zaplatit zboží pomocí své platební karty.

Zákaznická linka
ZDARMA: +420 800 16 66 16
Telefon: +420 800 11 00 33
Mobil: +420 603 482 748
Email: nikal@nikal.cz
Provozovna
NIKAL CZ s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Provozovatel e-shopu
NIKAL CZ s.r.o.
Lesná 102
67102 Šumná
Proč NIKAL?

Ptáte se, proč nakupovat právě naše produkty? Ať už polévky, omáčky nebo koření, vždy se jedná o stoprocentně kvalitní, zdravé a hlavně cenově dostupné výrobky, které si zamiluje celá rodina! Díky rychlé a snadné úpravě si zvládnou připravit polévku i malé děti.

Originální chuť a výrazné aroma koření ocení i muži - kuchaři. Vynikající omáčky k masu, těstovinám, rýži i bramborám se stanou zcela nepostradatelnými v každé domácnosti!


Proč NIKAL?
NIKAL - něco víc než jen polévky, omáčky a koření...
Neváhejte a vyzkoušejte!